Prihlásiť
 

Výzva: Mediálna gramotnosť pre všetkých

Cieľom zverejnenej výzvy v rámci prípravnej akcie podprogramu Media programu Kreatívna Európa je hľadať inovačné stratégie s cieľom informovať občanov o dezinformáciách a podporovať zodpovedné využívanie komunikačných kanálov, ktoré ponúkajú sociálne média. Navrhované nástroje a aktivity predložené v rámci tejto výzvy by mali priamo a nepriamo prospešné pre občanov všetkých vekových skupín, ktorým chýbajú zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti a najmä zručnosti potrebné na kritické vyhodnotenie obsahu prístupného prostredníctvom sociálnych médií.

Výzva je aj reflexiou na pandémiu covid-19, ktorá vyvolala hromadný prechod z off-line na online profesionálne a osobné vzťahy. Školy, univerzity a pracoviská, koníčky, športové a spoločenské podujatia našli všetky online riešenia alebo náhradný spôsob na zvládnutie fyzického kontaktu pri rešpektovaní ochranných opatrení. Úlohu preukázali nástroje sociálnych médií a videokonferencie ako kľúčové kanály komunikácie a sprostredkovania informácií. V tomto novom kontexte sociálne média a online aplikácie vyvolávajú  potrebu mediálnej a digitálnej gramotnosti pre všetkých občanov bez ohľadu na ich vek alebo geografickú polohu.

Celkový rozpočet výzvy je 500 000,- Eur a predpokladaný počet podporených žiadostí 2 až 5. Maximálna miera spolufinancovania zo strany EÚ je 60%.

Oprávnené územie:
 
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 
Oprávnení žiadatelia:
 
Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Požiadavky na konzorcium: aby bol návrh na predloženie žiadosti o grant oprávnený, musí byť  predložený konzorciom právnických osôb z najmenej 3 rôznych členských štátov pri zohľadnení geografickej rovnováhy. Cieľom tejto prípravnej akcie je podpora udržateľnej cezhraničnej spolupráce a cezhraničných aktivít. 

Termín na predloženie žiadosti je do 30.9.2020.

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: