Prihlásiť
 

Výzva: IROP: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

Adresa: Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 05. 08. 2020

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Žiadateľ

menej rozvinutý región

 1. Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2. Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3. Ostatné subjekty verejnej správy
 4. Mimovládna organizácia
 5. Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci - fyzické a právnické osoby
 6. organizácia štátnej správy - iné právnické osoby uvedené v druhej vete časti 2.1 a) Stratégii financovania EŠIF

  viac rozvinutý región
   
 7. Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 8. Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 9. Ostatné subjekty verejnej správy
 10. Mimovládna organizácia
 11. Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci9 - fyzické a právnické osoby
 12. organizácia štátnej správy - iné právnické osoby uvedené v druhej vete časti 2.1 a) Stratégii financovania EŠIF

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola: 05.11.2020
Uzavretie hodnotiaceho kola: 05.02.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: