Prihlásiť
 

Výzva: Národný projekt PRIM II.

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1.

Zameranie

Vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a podpornými opatreniami zameranými na zlepšenie spolupráce s rodinou zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie a tým zabezpečovať zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK.

Kód vyzvania OPLZNP-PO5-2020-1

Formálne náležitosti

Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)

Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis

neuplatňuje sa

Fond Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“)

Poskytovateľ

Názov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dĺžka trvania vyzvania na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“)
Typ vyzvania uzavreté
Dátum vyhlásenia 29. jún 2020
Dátum uzavretia 31. december 2020

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: