Prihlásiť
 

Výzva: „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“

Dňa 23. septembra 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia" v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej LSKxP).

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu k HP MRK. Žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu žiadosti o NFP aj Záväzné stanovisko Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity o schválení podpory LSKxP.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 2 000 000,00 eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP 2 000 000, - eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 10. januára 2014 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti obsahuje samotná výzva a prílohy k nej.

Ministerstvo zdravotníctva SR spresní dátumy konania informačných seminárov pre potenciálnych záujemcov.

 

Viac informácií o výzve:

Kontakt

info.opz@health.gov.sk