Prihlásiť
 

Výzva: Výzva LDI02

je zameraná na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám. V rámci výzvy môžu byť predkladané aj projekty zamerané na vzdelávanie a inklúziu. Ide o druhú výzvu v programe Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Bližšie informácie o výzve a programe nájdete na nasledujúcich linkoch:

https://www.eeagrants.sk/novinky/druha-vyzva-ldi02-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-je-vyhlasena/?fbclid=IwAR1QXryRLbPXE4NQNoLjw92xkKWrnInCdCWsneX2SrnUG2cxqXfX_0CYLZs
https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi02/

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Dátum vyhlásenia výzvy: 08. september 2020

Dátum uzatvorenia výzvy: 30. november 2020, 23:59 hod. SEČ

Kód výzvy: LDI02

Výstup programu: Zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít

Výsledok programu:

Služby poskytnuté marginalizovaným rómskym komunitám (povinný)

Zvýšené kapacity organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (nepovinný)

Maximálna výška žiadaného grantu: 1 000 000 EUR

Minimálna výška žiadaného grantu: 200 000 EUR

Spolufinancovanie:

Pre subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje.

Najmenej 10 % výška spolufinancovania pre sociálnych partnerov2,3 a iné neziskové organizácie

Najmenej 15 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty

Výška alokácie: 6 000 000 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Úrad vlády SR

Oprávnení žiadatelia:

V súlade s článkom 7.2 ods. 1 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike sú považované za oprávnených prijímateľov.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Projektový grant môže byť použitý na nasledujúce účely a aktivity:

Aktivity súvisiace s bývaním, ako napríklad:

• poradenské služby na zabezpečenie stability bývania a prevencie straty bývania,
• podpora pri podávaní žiadostí o sociálne bývanie,
• činnosti pre komunitu zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania,
• kurzy finančnej gramotnosti,
• kurzy svojpomocnej výstavby,
• právne služby súvisiace s vlastníckymi právami,
• akčné plány, stratégia, verejná politika, komunitné služby,
• zavedenie riadenia, mapovanie situácie v oblasti bývania.

Aktivity súvisiace so zamestnaním, ako napríklad:

• finančné kurzy, kurzy IT a kurzy gramotnosti,
• kurzy výroby, stavebných prác a iné kurzy zvyšujúce zamestnateľnosť ľudí žijúcich v MRK,
• podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu,
• aktivácia trhu práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo.

Aktivity súvisiace so zdravím, ako napríklad:

• verejné stavebné práce súvisiace so zdravím, ako napríklad kanalizácia, čističky vôd (tieto musia byť vždy spojené so školeniami zamestnávania pre ľudí žijúcich v MRK),
• včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
• poradenské služby, vrátane psychologických a sociálnych služieb,
• mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, staršie osoby, deti atď.
• programy na zvýšenie povedomia o zdraví a/alebo vzdelávacie programy týkajúce sa zdravia
• zriadenie zdravotníckeho zariadenia (primárneho kontaktu) v MRK.

Aktivity súvisiace so vzdelávaním (so zameraním na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky), ako napríklad:

• podpora materských škôl (vzdelávanie) a/alebo predškolskej prípravy,
• podpora budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy),
• podpora komunitných sociálnych služieb,
• letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
• podpora neformálneho vzdelávania a moderných programov osobného rozvoja pre mladých ľudí z MRK (s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky),
• vyučovacie hodiny po škole pre neprospievajúcich žiakov,
• súbežná práca s miestnymi a regionálnymi samosprávami, s učiteľmi a poradenskými službami, rodičmi a žiakmi,
• školenia pre komunitných pracovníkov, učiteľov, asistentov osvety zdravia a iných terénnych pracovníkov,
• poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).

Aktivity súvisiace so zamedzením diskriminácie, ako napríklad:

• činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
• ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim násilím,
• činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,
• práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia falošných správ a dezinformácií
• podpora komunitných sociálnych služieb,
• ďalšie činnosti zamerané osobitne na ohrozené deti a mládež.

ODPORÚČANÉ MÍĽNIKY A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Správca programu dôrazne odporúča, aby projekty dodržali nasledovný časový harmonogram:

Udalosť/Míľnik  Predpokladaný termín
Uzávierka výzvy november 2020
Podpísanie projektovej zmluvy september 2021
Začiatok projektových aktivít október 2021
Vyhlásenie verejného obstarávania pre stavebné práce, ak relevantné november 2021
Ukončenie verejného obstarávania pre stavebné práce, ak relevantné marec 2022
Začatie stavebných prác, ak relevantné máj 2022
Ukončenie stavebných prác, ak relevantné november 2022
Ukončenie projektu december 2023

 

Viac informácií o výzve: