Prihlásiť
 

Výzva: 2. kolo výberu projektov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 8. 10. 2020 vyhlasuje v rámci dvojkolového systému výberu projektov výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58 zameranú na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „CIZS“).

Tzv. „spoločná výzva“ je určená pre dva typy projektov, a to:

  • typ projektu „A“ - projekty s lokálnym vplyvom
  • typ projektu „B“ – projektov s uplatnením schémy štátnej pomoci

v súlade so zoznamom oprávnených spádových oblastí.

Oprávneným žiadateľom je len ten žiadateľ, ktorému bola mu vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru predloženého v rámci výzvy s kódom č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 bez ohľadu na jej závery.

Na výzvu je vyčlenených 20 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška finančného príspevku na projekt predstavuje pre projekt typu „A“ 700 tis. eur a pre projekt typu „B“ 900 tis. eur zo zdrojov EÚ.

Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376.

Bližšie informácie týkajúce tejto výzvy sú žiadateľom NFP poskytované písomne alebo prostredníctvom osobných konzultácií odo dňa zverejnenia výzvy až do jej uzatvorenia.

V prípade, ak to aktuálna situácia dovolí, SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava.

Viac informácií o výzve: