Prihlásiť
 

Výzva: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Predmet podpory

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa 

 

 • Obec, 
 • VÚC,
 • Nezisková organizácia.

V rámci dvojkolového výberu projektov ŽoNFP k výzve č. IROP-PO2-SC212-2020-58 je oprávnený predložiť iba žiadateľ, ktorý predložil projektový zámer a bola mu vydaná hodnotiaca správa v rámci 1. kola výberu projektov k výzve s kódom č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13

 

Územné obmedzenie

 

 • Oprávneným miestom realizácie sú všetky oprávnené spádové oblasti pre umiestnenie CIZS, lokalizované na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Podporované (oprávnené) aktivity

 

 • A.) výstavba nových budov,
 • B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • F.) budovanie amodernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • G.) budovanie bezbariérových prístupov,
 • H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.


Pozn. Oprávnené typy aktivít D, E, F a G musia byť v kombinácii s oprávnenými typmi aktivít A alebo B, alebo C. K typu oprávnenej aktivity B. alebo C. sa automaticky vyberá aj aktivita H.

 

Dĺžka realizácie projektu

Max. 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
  min. max.
samospráva 95 400 000 900 000
nezisková organizácia 95 400 000 900 000

 

Viac informácií o výzve: