Prihlásiť
 

Výzva: Vybavenie jedálne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2020 kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Informácia je zverejnená na https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-20-10-2020/

 Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 03. 11. 2020 (rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti). Žiadosti zasielajte na adresu: 

Ministerstvo školstva
vedy, výskumu a športu SR
sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke: „Vybavenie jedálne – výzva na rok 2020“. Prílohu č. 2 je možné zaslať dodatočne, najneskôr do 30. 11. 2020.

Súčasne žiadosť vyplnenú v štruktúre podľa vzoru zašlite (bez príloh) aj elektronicky, vo formáte PDF, na adresu: jedalne@minedu.sk

V prílohe zasielame:

Viac informácií o výzve: