Prihlásiť
 

Výzva: Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Dátum vyhlásenia:13.8.2021, Uzavretie I. kolo: 13.10.2021, Uzavretie II. kolo: 13.12.2021
Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 21 000 000,00 €
 

Oprávnení žiadatelia:

-                  obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí13,

-                  samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),

-                  mimovládne organizácie,

-                  subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola,

-                  organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská/základná škola.

 

 

Oprávnené aktivity:

A.)    rekonštrukcia,    modernizácia    a    výstavba    infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,

B.)  propagácia  a  zvyšovanie  atraktivity   cyklistickej   dopravy vo verejnosti.

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

A.1.         cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátanestavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),

A.2.         cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,

A.3.      doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.),

A.4.        budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny,

„shared space26“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.),

A.5.     zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách tu

 

Viac informácií o výzve: