Prihlásiť
 

Výzva: Výzva k prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd č. OPŽP-PO1-13-2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že dňa 30.9.2013 bola vyhlásená výzva č. OPŽP-PO1-13-2 k operačnému cieľu 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií o výzve: www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/