Prihlásiť
 

Výzva: OPV: Výzva OPV-2012/3.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA VZDELÁVANIA PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov;
  • cirkevné stredné odborné školy;
  • súkromné stredné odborné školy.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 01. 2013

 

Všetky informácie:   http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20123104-soro/  

 

 

Na stiahnutie 

 

Viac informácií o výzve: eurofondy.webnode.sk/news/opv-vyzva-opv-2012-3-1-04-soro-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vzdelavania-prislusnikov-marginalizovanych-romskych-komunit-prostrednictvom-podpory-elokovanych-pracovisk-strednych-o