Prihlásiť
 

Výzva: Program PROGRESS - zamestnanosť a sociálna solidarita

Program PROGRESS – zamestnanosť a sociálna solidarita

Referenčné číslo: VP/2013/010
Program:

Program PROGRESS - zamestnanosť a sociálna solidarita

Rozpočet: 5 658 000 EUR, spolufinancovanie EÚ max. 80%
Publikované: 18. novembra 2013
Uzávierka: 15.01.2014
Cieľ výzvy:

podporovať nové formy spolupráce medzi verejnými a súkromnými aktérmi na trhu práce s cieľom riešiť pretrvávajúci nedostatok zručností a nesúlad medzi ponukou a dopytom práce

Financované aktivity:

Zelené pracovné miesta v týchto oblastiach (priemerná výška grantu cca 900 000 EUR pre každý z uvedených sektorov) :

stavebníctvo (vrátane renovácie budov)

recyklácia (aktivity v oblasti kanalizácie, vodného a odpadového hospodárstva)

výroba a rozvoz elektriny, plynu, tepla a klimatizácie

IKT  a Veľká koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií (priemerná výška grantu v tejto oblasti: cca 500 000 EUR)

Aby bol projekt financovaný, musí sa zaoberať nasledujúcimi činnosťami:  

1. Poskytovanie špecifických služieb zamestnanosti uchádzačom o prácu a zamestnávateľom (predovšetkým SMS) vedúcich k trvalo udržateľnej mobilite v rámci EÚ s umiestnením na pracovných pozíciách v oblasti IKT alebo v učňovskej príprave. Žiadatelia by mali uviesť merateľné vopred definované výstupy vedúce k priamemu začleneniu na trhu práce. Služby by mali byť poskytované skupinou rôznych organizácií. 

2. Poskytovanie analytických a metodických výsledkov (poučení) súvisiacich s formou a pracovnou metódou partnerstva založeného na správnom hodnotení a zameranom na projektové aktivity. Malo by to zahŕňať faktory úspechu a neúspechu rovnako ako ukazovatele a odporúčania pre tvorbu ďalších udržateľných modelov partnerstva.

Práce v domácnosti - osobné služby a služby poskytované v domácom prostredí (priemerná výška grantu v tejto oblasti: cca 250 000 EUR) : služby, ktoré prispievajú k blahobytu rodín v domácnosti, starostlivosť o deti, dlhodobá starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, upratovanie, doučovanie, domáce opravy, záhradníctvo...

Európske sektorové rady pre zručnosti (priemerná výška grantu: cca 300 000 EUR)

Komisia podporuje zriadenie Európskych sektorových rád pre zručnosti ak si ich vytvorenie žiadajú zainteresované strany zastupujúce pracovnú ponuku aj dopyt, najmä európski sociálni partneri. Európske sektorové rady by mali zahŕňať strešné európske organizácie rovnako ako národné organizácie aspoň z 10 členských štátov EÚ alebo z členských štátov EÚ predstavujúcich viac ako 50% pracovnej sily v odvetví v rámci EÚ. Projekty predkladané vo vzťahu k fungovaniu Európskej sektorovej rady musia obsahovať nasledujúce aktivity: 

  • networking pre rozvoj zručností
  • účasť na iných iniciatívach EÚ
Oprávnení žiadatelia:

sociálni partneri, orgány verejnej správy, medzinárodné organizácie, neziskové organizácie, obchodné organizácie, výskumné ústavy, inštitúty alebo univerzity, organizácie občianskej spoločnosti

 

Viac informácií o výzve: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes&utm_source=EUCIS-LLL+general&utm_campaign=52e65224e5-EUCIS_LLL_newsletter_57_Aprilr_20129_28_2013&utm_medium=email&utm_term=0_f4e5c60751-52e65224e5-9695949

Kontakt

European Commission
DG Employment, Social Affairs & Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM