Prihlásiť
 

Výzva: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kód vyzvy: ROP-2.1b-2013/01
 

 

Viac informácií o výzve: www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=48&page=1