Prihlásiť
 

Výzva: Nestlé pre vodu v krajine

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine. Je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu a zlepšenie životného prostredia ochranou vodných prvkov a zdrojov. Vybrané projekty budú podporené finančnou sumou v celkovej výške 29 000 eur.

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych  komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné  hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2500 EUR.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie,  ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti  ochrany životného prostredia, kluby turistov či rybárske zväzy.  Žiadateľom môžu byť aj všetky školy, samosprávy miest a obcí, ako aj  nimi zriadené subjekty, ako napríklad centrá voľného času, zariadenia  pre seniorov, správcovia zelene a podobne.

Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na ochranu a  obnovu studničiek, prameňov vody a úpravu ich okolia, čistenie brehov a  nábreží vodných tokov, revitalizáciu a doplnenie brehových porastov,  obnovu a ochranu mokradí a malých vodných plôch. Okrem toho je možné  finančné prostriedky použiť na vybudovania udržateľného manažmentu  dažďovej vody, ako napríklad na vybudovanie dažďových záhrad, zberných  jazierok, odvedenia vody do vsaku a podpory infiltrácie vody cez  priepustné povrchy. Finančná podpora sa sústreďuje aj do úspory vody v  budovách, technických opatrení na zníženie spotreby úžitkovej aj pitnej  vody vo verejných budovách, školách a škôlkach. Súčasťou projektov môžu  byť aj informačné kampane a vzdelávacie aktivity pre miestnu verejnosť o  ochrane vody a jej efektívnom manažmente.

Viac informácií o výzve:

Kontakt

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0949 266 151,
paulikova@ekopolis.sk