Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OP Životné prostredie, Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3. 1: Ochrana ovzdušia

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší. Cieľom výzvy v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. Oprávnenými aktivitami v rámci výzvy je II. skupina aktivít: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a v rámci nej skupina B. Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom).

Zdroj: Ministerstvo Životného prostredia SR

Viac informácií o výzve: www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-13-4-z-2-12-2013-3-1/