Prihlásiť
 

Výzva: Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1. 1 Modernizácia fariem.

Výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov: ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú minimálne 60 % oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 1 500 000 EUR.

Miera spolufinancovania: 50%

 

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/index.php?navID=466