Prihlásiť
 

Výzva: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje
záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti  o:

  • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 13  nariadenia vlády    Slovenskej republiky č. 499/2008 Z .z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
  • podporu v územiach európskeho významu na lesnom pozemku v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
  • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne platby  v zmysle § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
  • aktualizáciu záväzku opatrenia lesnícko-environmentálne platby v zmysle §  61 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 14. apríla 2014 do 15. mája 2014.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2014 do 9. júna 2014), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a na územia európskeho významu na lesnej pôde predtlačené formuláre identifikačného listu a zoznam poľnohospodárskych pozemkov resp. zoznam lesných pozemkov, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť od 14. apríla 2014 na príslušnom RP PPA.

 

Viac informácií o výzve: