Prihlásiť
 

Výzva: Podpora z Environmentálneho fondu pre oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Cieľom činnosti je podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (napr. budovy základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov a obecných/mestských úradov).

Oprávnení žiadatelia:

 • obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov,
 • samosprávny kraj,
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov.

Oprávnené aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
 • zateplenie/výmena strechy,
 • zateplenie stropu najvyššieho podlažia,
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere),
 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,
 • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,
 • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 €. Podmienkou je 5% finančná spoluúčasť žiadateľa.

Viac informácií o výzve: www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html