Prihlásiť
 

Výzva: Dotácia z Programov pre mládež; PRIORITY mládežníckej politiky

Výzva je zameraná na podporu aktivít zameraných na zvyšovanie kvality práce s mládežou 

prostredníctvom tvorby a testovania nástrojov na meranie kvality a dopadu práce s mládežou, 

vytvárania partnerstiev v tejto oblasti, vytvárania príležitostí na diskusie o kvalite práce s mládežou 

a tvorby podkladov pre stanovenie štandardov kvality práce s mládežou. 

 

Špecifické ciele výzvy, oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity, oprávnené cieľové skupiny osôb, 

ako aj očakávané výsledky a výstupy aktivít, sú špecifikované v dokumente Sprievodca pre 

žiadateľov, ktorý sa zverejňuje spolu s touto výzvou a tvorí jej neoddeliteľnú prílohu. 

 

 

Viac informácií o výzve: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014 – 2020 PRIORITY mládežníckej politiky