Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, predlžuje termín zaslania náležitosti k výberu uchádzača do pozície odborného hodnotiteľa vyhlásenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie pre prioritnú os:

2 Ochrana pred povodňami

3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi Operačného programu Životné prostredie

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

Viac informácií o výzve: